ศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
เมื่่อ วันศุกร์ ที่ 6 ‎พฤศจิกายน ‎2558