ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2559
ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2559