ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559


รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตร การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558 1. กิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.1-ป.6(รางวัลเหรียญทอง)

1. เด็กหญิงคชชา มะโนสา
2. เด็กหญิงชมนภัส เวชยากิจ
3. เด็กหญิงณัฐพร  เล็กชูผล
4. เด็กหญิงพันธ์วิรา  ขุนพรม
5. เด็กหญิงรุจิรดา รุจิลัญจ์
6. เด็กหญิงอังคณา เพิ่มลาภ
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายจักรกฤช เชื้อโพล้ง
2.นางสาวจีรวรรณ นิติธัญญรัตนา
3.นางสาวพัชรมนต์ ฉิมพุฒ

2. กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-ป.6(รางวัลเหรียญทอง)

1 . เด็กหญิงนภาพร  วิรัชเจริญพันธ์
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายจักรกฤช เชื้อโพล้ง


3. กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.4-ป.6 (รางวัลเหรียญทอง)

1. เด็กชายนัฐวุฒิ  นุ่มนิ่ม
2. เด็กชายศรัณย์กร  พรมนิล
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ4. กิจกรรมการแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้น ป.1-ป.3 (รางวัลเหรียญเงิน)

1 . เด็กหญิงพรพิมล  เงินเส็ง
ครูผู้ฝึกสอน
1.นางปัญญา พิสูจน์ศิลป์

 

  5. กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-ป.3 (รางวัลเหรียญทองแดง)

  1 . เด็กหญิงรติปริยา พลลา
  ครูผู้ฝึกสอน
  1. นางปัญญา พิสูจน์ศิลป์

   

6. กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-ป.6 (รางวัลเหรียญทองแดง)

1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุ่มชาวสวน
2. เด็กชายพณิชพล พงษ์ภู่
ครูผู้ฝึกสอน
1.นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ