นักเรียนรับเกียรติบัตร
การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพป. พิจิตร เขต 2 ปีการศึกษา 2558
วัน จันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559


รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตร การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ระดับเขตพื้นที่  สพป.พิจิตร เขต 2 ปีการศึกษา 2558 1. กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-ป.3 (รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ)

  1 . เด็กหญิงรติปริยา พลลา
  ครูผู้ฝึกสอน
  1. นางปัญญา พิสูจน์ศิลป์

  2. กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-ป.6(รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ)

  1 . เด็กหญิงนภาพร  วิรัชเจริญพันธ์
  ครูผู้ฝึกสอน
  1. นายจักรกฤช เชื้อโพล้ง

  3. กิจกรรมการแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้น ป.1-ป.3 (รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ)

  1 . เด็กหญิงพรพิมล  เงินเส็ง
  ครูผู้ฝึกสอน
  1. นางปัญญา พิสูจน์ศิลป์

  4. กิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.1-ป.6 (รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ)

  1. เด็กหญิงคชชา มะโนสา
  2. เด็กหญิงชมนภัส เวชยากิจ
  3. เด็กหญิงณัฐพร  เล็กชูผล
  4. เด็กหญิงพันธ์วิรา  ขุนพรม
  5. เด็กหญิงรุจิรดา รุจิลัญจ์
  6. เด็กหญิงอังคณา เพิ่มลาภ
  ครูผู้ฝึกสอน
  1. นายจักรกฤช เชื้อโพล้ง
  2. นางสาวจีรวรรณ นิติธัญญรัตนา
  3. นางสาวพัชรมนต์ ฉิมพุฒ

  5. กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.4-ป.6 (รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ)

  1. เด็กชายนัฐวุฒิ  นุ่มนิ่ม
  2. เด็กชายศรัณย์กร  พรมนิล
  ครูผู้ฝึกสอน
  1. นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ

  6. กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-ป.6 (รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ)

  1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุ่มชาวสวน
  2. เด็กชายพณิชพล พงษ์ภู่
  ครูผู้ฝึกสอน
  1. นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ

  7. กิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 (รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1)

  1. เด็กชายนิธิกร  พุ่มสาหร่าย
  2. เด็กหญิงเปมิกา  ไทยตรง
  ครูผู้ฝึกสอน
  1. นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ

  8. กิจกรรมการแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้น ป.4-ป.6 (รางวัลเหรียญทอง)

  1. เด็กหญิงปัญญดา สุนทรสุริยวงศ์
  ครูผู้ฝึกสอน
  1. นางปัญญา พิสูจน์ศิลป์

  9.กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ป.1-ป.6 (รางวัลเหรียญทอง)

  1. เด็กหญิงเอื้อสกุล  มะโนสา
  ครูผู้ฝึกสอน
  1. นางสายพิณ  ลีที

  10. กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 (รางวัลเหรียญเงิน)

  1. เด็กชายกิตติภูมิ เอื้อเฟื้อพันธ์
  2. เด็กชายศุภกร อินทร์กรรร์
  3. เด็กชายอริญชย์  ปานศรี
  ครูผู้ฝึกสอน
  1. นางปัญญา พิสูจน์ศิลป์
  2. นายจักรกฤช เชื้อโพล้ง

  11.กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย (รางวัลเหรียญทอง)

  1. เด็กชายกิตติพศ  พรมพิศ
  2. เด็กหญิงณภัสนันท์ ครังเพ็ชร์
  3. เด็กหญิงพลอยปภัสร์ คุ้มยิ้ม
  ครูผู้ฝึกสอน
  1. นางธวัลรัตน์  โตคำวรพจน์