รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตร โครงการห้องเรียนสีเขียว

เข้าร่วมกิจกรรมค่าย “หนูน้อยนักอนุรักษ์ ๒๕๕๘” ห้องเรียนสีเขียว กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559


รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตร โครงการห้องเรียนสีเขียว
เข้าร่วมกิจกรรมค่าย “หนูน้อยนักอนุรักษ์ ๒๕๕๘” ห้องเรียนสีเขียว กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
1      เด็กชายพิสิษฐ์  อ่อนเพชร์
2      เด็กชายรัชพล  แก้วสวัสดิ์
3      เด็กหญิงคชชา มะโนสา
4      เด็กหญิงจุฬารัตน์  บัวสัมฤทธิ์
5      เด็กหญิงณัฐณิชา  ไกรอาบ
6      เด็กหญิงปภาณิน  หวานอ่อน
7      เด็กหญิงพิจิตรา  รอดแสวง
8      เด็กหญิงชลทรัพย์  คุ้มยิ้ม
9      เด็กหญิงชลพรรษ รักษาบุญ
10    เด็กหญิงปฤษฎีญา  พรมนิล