กิจกรรมประชาธิปไตย
การหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ของ เบอร์ 1 และ เบอร์ 2
วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2559