กิจกรรมประชาธิปไตย
การหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ของ เบอร์ 3 และ เบอร์ 4
วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559