อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโปรแกรม
งานทะเบียนและวิชาการโรงเรียนสำเร็จรูป
(เวอร์ชั่น ปพ. 5-6)
วันที่ 21-22 มีนาคม 2560