พิธีมอบใบประกาศ
โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560