นักเรียนเข้าร่วมชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค
ณ ค่ายลูกเสืออุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2559