คุณหมอจากโรงพยาบาลบางมูลนาก
มาสอนการแปลงฟันอย่างถูกวิธีและทำการตรวจฟัน
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559