ลูกเสือ-ยุวกาชาด
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2560
ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6