ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมบุณฑริก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"