ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
 วันที่ 2 เมษยน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมบุณฑริก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"