อัตลักษณ์ (Identity)
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2"เป็นเลิศทางวิชาการ เชี่ยวชาญงานอนุบาล สื่อสารสองภาษา"