คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2

เด็กหญิงฐิติญา ยุทธนาระวีศักดิ์
ประธานนักเรียน

เด็กหญิงพิชชาพร ไม้หอม
รองประธานนักเรียน

เด็กหญิงพรรณพนัช คมวิชาชาญ
รองประธานนักเรียน

เด็กหญิงปภาวี พานาง
หัวหน้าสารวัตร วันจันทร์

เด็กหญิงภัทรจาริน รุ่งทรัพย์ศิริ
หัวหน้าสารวัตร วันอังคาร

เด็กหญิงชนม์นิภา ควรพัฒนกุล
หัวหน้าสารวัตร วันพุธ

เด็กหญิงณิชนันทน์ พรมทำหัวหน้าสารวัตร วันพฤหัสบดี

เด็กชายวิศรุช มั่งมี
หัวหน้าสารวัตร วันศุกร์

เด็กหญิงภัทราพร ตนอดนอก
ตัวแทนสายชั้น ป.1

เด็กหญิงธัญญรัตน์ คงคล
ตัวแทนสายชั้น ป.2

เด็กหญิงอรพรรณ เกิดหิง
ตัวแทนสายชั้น ป.3

เด็กหญิงชิตา สังข์จันทร์
ตัวแทนสายชั้น ป.4

เด็กหญิงปภาดา ปันราช
ตัวแทนสายชั้น ป.5

เด็กหญิงศุภชญา วงค์แสงทอง
ตัวแทนสายชั้น ป.6

เด็กหญิงสุตาภัทร พันธ์สุวรรณ
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ห้องสมุดดอกบัว

เด็กหญิงวรรณนภา ทองยอดอินทร์
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ห้องเรียนสีเขียว

เด็กหญิงชนัญชิตา พร้อมทองคำ
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เด็กชายณฐวรรธน์ สอนจิตร
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจร

เด็กหญิงภทรกมล เรืองจิตชัชวาลย์
เลขานุการ