กิจกรรมประชาธิปไตย
ปีการศึกษา 2560

- คัดเลือกตัวแทนสี
- จับเบอร์ผู้เข้าสมัคร