กิจกรรมประชาธิปไตย
ปีการศึกษา 2560


1. คัดเลือกตัวแทนสีเพื่อลงสมัครเข้าแข่งขันประธานนักเรียน
2. จับเบอร์ผู้สมัคร
3. วันหาเสียง
4. วันเลือกตั้ง
5. แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียน