โครงการนิทรรศการหมุนเวียนทางวิชาการและopen house
ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2560