การอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา
วันเสาร์ ที่ 29 ‎กรกฎาคม ‎2560