ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
วัน ที่ 1-2 ‎สิงหาคม ‎2560