กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


สายชั้นอนุบาลปีที่ 2
สายชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6