กิจกรรม มอบรางวัลโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดค่าไฟฟ้าที่บ้านของนักเรียน)
10 อันดับแรกที่ค่าไฟฟ้าลดมากที่สุด ประจำปีการศึกษา 2560 (โครงการห้องเรียนสีเขียว)
วันที่ 5 มกราคม ‎2561