การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
และรับรางวัล EGAT Green Learning Awards 2017 (ห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว)
ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม พ.ศ.2561

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ และสำนักงานใหญ่ กฟผ.