เปิดบ้านคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561

ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม