ประชุมสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (หลักสูตรใหม่) สู่การปฎิบัติ
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561