การสอบแข่งขันอนุบาลยอดปัญญาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2561
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก