กิจการร้านค้าสวัสดิการสหกรณ์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"