กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-ยุวกาชาด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561