กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ค่ายอบรมเยาวชนลูกเสือ-เนตรนารี กองพันทหารช่างที่ ๔

ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-C1
ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-C2
ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-C3
ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-C4
ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-C5
ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-C6