กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-ยุวกาชาด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561