มอบรางวัล TEDET คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ประจำปี 2560
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561