ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษสองภาษา
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมบุณฑริก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"