ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมกชกร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"