งานดนตรีเพื่อประชาชน เทศบาลเมืองบางมูลนาก
วันที่ 3 มีนาคม 2561

ณ ลานดนตรีเทศบาลเมืองบางมูลนาก