โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ศาลาการเปรียญวัดฆะมัง จ.พิจิตร

Buda60