สอบการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"