กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด
และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสอบนักธรรมศึกษา
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ณ CK Convention Hall
จ.พิจิตร

TesBuda