กีฬาอนุบาลสัมพันธ์ภาคเหนือ จ.ลำพูน และปิดกล่องชอล์ค จ.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560
 วันศุกร์ที่ 24-27 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่