การอบรม PLC : Professional Learning Community การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เชื่อมโยงกับการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตรพบสมาชิก อำเภอบางมูลนาก
โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบางมูลนาก

ณ ห้องประชุมบุณฑริก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561

PLCbangmunak61