ประเมินการอ่านเขียนนักเรียนรายบุคคล ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตามนโยบาย e-MES
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"