ตรวจประเมินโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมโดยท่านนายอำเภอบางมูลนาก และสาธารณสุขอำเภอ
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"