ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมบุณฑริก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"