กิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ในระบบ E-Mes ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"