กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมกชกร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"