โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2561
ณ ศูนย์สอบ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"