การประชุมสัญจร และ งานเกษียนผู้บริหารและครู
โครงการห้องเรียนสีเขียวกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2561
ณ โรงเรียนวัดคูยาง จังหวัดกำแพงเพชร