อบรมแกนนำนักเรียนเพื่อก่อตั้งชมรมวัยรุ่นคุณธรรม
วันที่ 30 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร