กิจกรรมการประกวดเขียนไทย / การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 จ.พิจิตร
วันที่ 20 กันยายน 2561
ณ CK CONVENTION HALL จ.พิจิตร