สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 4-5 ตุลาคม 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"